1 -آشنایی کلی با شرکت پتروشیمی اصفهان ، محصولات این شرکت و مصرف کنندگان آنها 2 -میزان آشنایی با پنج کانال ارتباطی شرکت پتروشیمی اصفهان (ارتباط توسط تلفن ،دورنگار ، پست الکترونیکی ،سایت اینترنتی و به صورت حضوری )3 -پاسخگویی موثر این شرکت از طریق کانالهای ارتباطی 4 - تاثیر فعالیت های شرکت پتروشیمی اصفهان توضیح : تامین ماده اولیه صنایع داخلی - کمک به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق صادرات -ایجاد اشتغال و برون سپاری فعالیتهای تخصصی و خدماتی مورد نیاز و ... 5 - رفتار اخلاقی و ارتباط با مسئولین و سازمانهای مرتبط 6 - مشارکت شرکت پتروشیمی اصفهان در فعالیت های آموزشی ، اجتماعی ، زیست محیطی و عام المنفعه توضیح : پذيرش دانشجويان کارآموز دانشگاهها - آموزش کارآموزان مراکز صنعتی - حمايت از نمايشگاهها و سمينارها- همکاری با گروههای بازديد کننده - شرکت موثر در همايش ها و ... 7 -اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين مرتبط و کنترل و کاهش آلودگيهای زيست محيطی اصفهان توضیح: شناسايي جنبه ها و آثار زيست محيطی فعاليتها، محصولات و خدمات و کنترل آنها - ايجاد فضای سبز و ... 8-اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين ايمنی و بهداشت شغلی و کنترل و کاهش مخاطرات و عوارض اصفهان توضیح:شناسايي و کنترل مخاطرات و عوارض نظير مخاطرات بهداشتی،حوادث،صدا،بوی نامطلوب و ... 9 - اقدامات شرکت در ارتباط با کنترل و کاهش مصرف منابع و انرژی اصفهان توضیح : کنترل و کاهش مصرف آب، برق و گاز - استفاده از مواد قابل بازيافت - کاهش و حذف ضايعات 10 - تصوير کلی شرکت پتروشيمی اصفهان بعنوان يک عضو مسئول در جامعه ارائه هرگونه نقطه نظر و پيشنهاد موجب مزيد امتنان خواهد بود.نام سازمان یا بخش جامعه :نام و نام خانوادگي تکميل کننده :
تاریخ :سمت :